Gi innspill til prosjektet

Ferd Eiendom ønsker å legge til rette for en inkluderende og reell medvirkningsprosess for Rabekkgata 4–6 på Høyda.

Gjennom medvirkningsprosessen vil det være mulighet for at innbyggere og andre aktører skal kunne dele av sin lokalkunnskap, gi innspill og si sine meninger om prosjektet. I tillegg vil det å gi god og tydelig informasjon om hva som skal planlegges, være en viktig del av medvirkningsprosessen.

Samarbeid med Rygge ungdomsskole

I mai 2023 ble det gjennomført et tre ukers samarbeid med elever i faget «innsats for andre» ved Rygge ungdomsskole. Gjennom samarbeidet fikk elevene bli kjent med prosjektet og komme med innspill til hvordan vi kan skape et godt nabolag for de unge på Høyda. I tillegg arbeidet de med konkrete forslag til hvordan de tenker tomta midlertidig kan aktiviseres i fremtiden.

Opplegget med ungdommene har bidratt til å synliggjøre de unges ønsker om flere sosiale møteplasser og tilbud tilpasset deres interesser og behov. De unge ønsker seg et mangfold av aktiviteter å holde på med i inviterende fysiske rammer, fra permanente aktivitetssoner til arrangementer av ulik karakter og varighet.

Sitater fra elevene:

"Et møtested bør være åpent hver dag, for noen trenger et sted å være og et trygt sted med trygge mennesker og venner"

“Et sted man kan ta mat med og spise sunt"

"Det bør være tilpasset til unge og aktiviteter som unge liker å drive med"

Medvirkning
Hvordan jobber vi?

Vi verdsetter gode samarbeid i prosjektene våre. Derfor har vi hentet inn LÉVA Urban Design for å skreddersy et godt medvirkningsopplegg for prosjektet og sikre innspill og deltakelse fra lokalmiljøet i Moss.

For å få god forståelse for et sted og menneskene som bor der, trenger vi innsikt fra lokalmiljøet.

Gjennom en litteraturstudie og dialog med kommunen og andre sentrale aktører sikrer vi oss den nødvendige bakgrunnskunnskapen vi trenger for å utforme den beste medvirkningen. 

Les mer

Når vi har fått god innsikt om stedet og menneskene som bor der, må vi finne ut hvordan vi sammen kan løse dagens utfordringer og behov.

Med riktig bruk av verktøy og arbeidsmetodikk sikrer prosjektet å få nyttige innspill, svar på det vi lurer på og et godt samarbeid med de som skal delta i medvirkningen. Innhenting av innspill og dialog med lokalbefolkningen er en kontinuerlig prosess gjennom hele prosjektet.

Les mer

Når vi legger frem en plan, er det viktig at den svarer på lokale utfordringer og behov.

I enhver medvirkningsprosess er det viktig å sikre en god arbeidsmetodikk for å motta og bearbeide innspillene. Samtidig er det viktig å vise deltakerne hvordan innspillene deres blir håndtert. Dette for å sikre troverdighet og tillit til prosjektet. Medvirkning er en pågående prosess gjennom hele prosjektet, fra oppstart og til ferdig bygging. Det vil si at vi kontinuerlig opparbeider oss et bedre kunnskapsgrunnlag gjennom innhenting av innsikt på ulike måter. Vi vektlegger prosessen med å finne de gode løsningene for å oppnå målet om et bærekraftig prosjekt for fremtiden.

Les mer
Prosess

For å finne de beste løsningene for Høyda og sikre gode og bærekraftige bomiljøer, er vi avhengige av en god medvirkningsprosess med lokalbefolkningen. Her vil du kunne lese mer om vårt skreddersydde opplegg.

2022
Kunnskapsgrunnlag og medvirkningsplan
2023
Nabolab

Fabrikken i Rabekkgata, 1965. Foto: Atelier Rude

Innspill fra elever og naboer
Nabolab

I april 2023 ble det arrangert Nabolab for utviklingen av Rabekkgata 4–6 på Høyda i Moss. Det ble en vellykket dag og til sammen var 160 barn, unge og voksne på besøk i en av de gamle produksjonshallene på tomten for å høre om planene, dele sine tanker og gi innspill til prosjektet.

Innspillene fra dagen blir et viktig grunnlag i den videre prosjekutviklingen, både for vurdering av endelige løsninger og hva som er mulig å få til midlertidig på tomten.

Tusen takk til alle som kom innom!

Kontakt
Har du innspill til Høyda?

Hva bør Høyda som nabolag bestå av i fremtiden for å kunne spille på lag med sentrum og utgjøre et unikt sted i Moss?


- Hva er et godt nabolag for deg?


- Hvilke aktiviteter og møteplasser kan vi fylle det gamle administrasjonsbygget med?


- Hvilke midlertidige aktiviteter og tiltak kan gjennomføres på tomta i påvente av byggestart?


Vi vil gjerne høre fra deg!

LÉVA Urban Design er engasjert av Ferd Eiendom for å samle lokalkunnskap og sikre en god involvering av lokalbefolkningen i prosjektet. LÉVA vil gjerne høre dine ideer og tanker for området.

Line Østerkjærhus
LÉVA Urban Design
line@leva-urbandesign.no
Send en e-post til Line

Ferd Eiendom står bak utviklingen av Skanemtomta på Høyda. Dersom du har spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med Anders.

Anders Holmlund
Ferd Eiendom
aho@ferd.no
Send en e-post til Anders
Et prosjekt utviklet av
Design av Vild
Utvikling av Skogen